شرکت ویستا انرژی ارغوان(سهامی خاص)

ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻭ ﭘﻠﯽ ﺍﺗﻴﻠﻦ درنظر گرفته شده و شامل واحدهای اتان کراکر ، پلی اتیلن سنگین ، پلی اتیلن سبک خطی/ سنگین نیز می باشد . ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ 60 هکتار ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی -خیابان فریمان - پلاک ۲۴

شرکت ویستا انرژی ارغوان(سهامی خاص)

ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻭ ﭘﻠﯽ ﺍﺗﻴﻠﻦ درنظر گرفته شده و شامل واحدهای اتان کراکر ، پلی اتیلن سنگین ، پلی اتیلن سبک خطی/ سنگین نیز می باشد . ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ 60 هکتار ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ

دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی -خیابان فریمان - پلاک ۲۴